Egységes étkezési tájékoztató_ált.iskola | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Egységes étkezési tájékoztató_ált.iskola

Tisztelt Szülő!

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Ezúton tájékoztatom a gyermekétkezés igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés, nyomtatványok, kedvezmények). Az információk a jelenlegi tanévre is vonatkoznak.

 

Szeretnénk közvetlen kapcsolatot tartani Önökkel, ezzel segítve az esetlegesen felmerülő problémák hatékony megoldását, a gyermekétkeztetés magasabb színvonalának biztosítását.

 

1 . Étkezési igény bejelentése

 

Az új tanévre vonatkozó étkezési igények felmérése, és az adatok jogszabályban meghatározott nyilvántartása céljából az Étkezés igénylőlap és hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatvány kitöltését kérjük.

A következő tanév étkeztetésének megszervezése érdekében, az alábbiakban részletezett nyomtatványokat a megfelelő létszámra történő felkészülés és a kedvezmény mielőbbi igénybevétele érdekében újonnan beiratkozók esetében beiratkozáskor, a már jelenleg is az intézménybe járók esetében 2018. MÁJUS 31-ig legyenek szívesek átadni. 

Az étkezés igénylésekor az egész tanévre megrendelésre kerül az étel, ezért a le nem mondott adagokat ki kell a szülőnek/törvényes képviselőnek fizetnie.

 

A nyomtatványokat és a kedvezményre jogosító iratokat kitöltésüket követően az osztályfőnöknél kérjük leadni. Kérjük, ha nem igénylik az étkezést, erről is nyilatkozzanak.

 

2. Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Normatív kedvezmény igénylése: Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szülő/törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy a későbbiekben az adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és irodánkban (B.újfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 108-as iroda) adják le.

Az igénybe vehető kedvezmények, melyek közül csak egy igényelhető:

I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában INGYENES étkezésrejogosult:

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló (a rendsz.gyvk.kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.

2. Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

 

 

 

II. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában 50%-OS KEDVEZMÉNYŰ étkezésrejogosult

 

1. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.

 

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást irodánkban le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

 

  1. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a mellékelt nyilatkozat kitöltése szükséges.

Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni. Nyomtatványokat tájékoztatónkhoz mellékeltünk, illetve igényelhetőek, elérhetőek irodánkban és honlapunkon is. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/ 368-47-86 vagy 54/402-004-es telefonszámon.

3. Térítési díj

Térítési díjaink már évek óta nem emelkedtek. Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetendő térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag és az áfa, ezt a két tételt kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

 

Általános iskolai étkezési térítési díjak (változatlanul)

 

 

 

 

 

Étkezés fajtája

Kedvezményre nem jogosult tanuló térítési díja (Ft/nap)

50%-os kedvezményre jogosult tanuló térítési díja (Ft/nap)

 

 

3-szori étkezés 1-4. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna)

420

210

 

 

3-szori étkezés 5-8. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna)

500

250

 

 

ebéd 1-4. osztály

270

135

 

 

ebéd 5-8. osztály

350

175

 

 

 

4. Diétás étkezés

A Közintézmények Szolgáltató Irodája minden, orvosi igazolás alapján igénybe vehető diétás étkezést biztosít. A főétkezést és a kisétkezéseket is.

Diétás étkezés igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot Kathóné Papp Éva élelmezésvezetővel (tel: 54/400-041). Diétás étkezési tevékenységünkről bővebben olvashat honlapunkon.

 

 

 

5. Hiányzások kezelése:

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelelő adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl.betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint étkezés igénylésének újraindítása is!

 Az étkezés lemondása

  • délelőtt 9:00 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál
  • amennyiben délelőtt 9:00 óra után kerül bejelentésre a hiányzás csak a másnapot követő naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni, vagyis ha előző nap délelőtt 9 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, mivel a nyersanyag már megrendelésre került. Viszont azokat az ételeket, amelyeket már nem tudunk „kihúzni”, amelyekkel már nem tudjuk a térítési díjat csökkenteni, ételhordóban el lehet vinni, amire biztatjuk is Önöket, hiszen meg lett igényelve, ki lesz fizetve. Kérjük, hogy hiányzás esetén ezirányú igényüket lenti módon jelezzék részünkre, hogy erre technikailag felkészülhessünk.

A várható visszaérkezés időpontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a gyermek újra étkezik.

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is!

Minden étkezőnek (a fizetésre kötelezett és ingyenesen étkezőknek is) lehetősége van arra, hogy betegség vagy egyéb hiányzás esetén a távolmaradás teljes időszakában - előzetes jelzés alapján- saját ételhordóban elszállítsa az ételt (az ebédet és az uzsonnát).

Az elvinni kívánt ételért 11.30-12.00 között kell érte menni. Amennyiben eddig az időpontig nem kerül elszállításra az étel, az étkező gyermekek között kerül kiosztásra.

Ha az étel elvitelének lehetőségét igénybe szeretnék venni, akkor mindenképpen értesítsenek bennünket az alábbiaknak megfelelően.

 A hiányzásokat, lemondást vagy ételhordós elszállítást központilag kezeljük, csak irodánkban lehet jelezni ezeket a következő lehetőségek egyikén:

  • a 06/30-368-47-86-os vagy az 54/402-004-es telefonszámon, vagy
  • személyesen a fenti címen található irodában, vagy
  • e-mailbenlemondas.koszi@gmail.com e-mail címen kell bejelenteni

a gyermek neve, intézménye, osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével, illetve a hiányzást követő étkezési igény kezdő napjának megadásával, vagy annak közlésével, hogy ételhordóban elszállítja-e az ételt.

Tehát bármilyen hiányzás esetén a szülő eldöntheti, hogy lemondja az ételt, vagy ételhordóban elviszi, de mindkettőt jeleznie szükséges, hogy biztosítani tudjuk ezt a lehetőséget. 

A már kiszámlázott, de később szabályosan lemondott adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következő hónap térítési díjában írjuk jóvá őket. Amennyiben a gyermek a következő hónapban valamilyen okból már nem étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget a KÖSZI visszatéríti.

6. Számlázás

A Közintézmények Szolgáltató Irodája az étkezésről a gyermek nevére szóló számlát állít ki. A havi számlák postai úton vagy egyéb módon lakcímre kézbesítésre kerülnek. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési díjat számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és természetesen levonásra kerül az előző hónapban megfelelően lejelentett hiányzások már kiszámlázott összege.

7. Térítési díj fizetési lehetőségek:

7.1. csoportos beszedési megbízással  

Ez egy kényelmes számlafizetési megoldás, választása esetén az Ön felhatalmazása alapján kezdeményezhetjük a számla ellenértékének levonását bankszámlájáról. (erről a lehetőségről bővebben honlapunkon tájékozódhat: http://kosziberettyo.hu/teritesi-dij-fizetesi-modok-)

A fogyasztó azonosítójánál gyermeke adóazonosító jelét adja meg, a jogosult szolgáltató adatainál pedig a következőket:

Név: Közintézmények Szolgáltató Irodája

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Azonosító: A15372466

 

7.2. átutalással (közleményben kérjük megadni az általunk kiállított számla számát)

7.3. bankszámlánkra történő befizetéssel a Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezetnél (szintén a kiállított számla számának megadását kérjük) számlaszámunk: 60600242-11111427

7.4. készpénzzel munkatársunknál (tagintézményenként 1-1 napon az intézményben/ebédlőben előzetes tájékoztatás alapján, a hónap többi napján irodánkban)

7.5. csekken bármelyik postahivatalban (ezt csak a vidékiek esetén javasoljuk). Kérem, csekk igényét jelezze telefonon vagy e-mailben. 

Kérem, hogy a számlán jelzett fizetési határidőre történjen meg a térítési díj bármelyik formában történő megfizetése.

Amennyiben nem történik meg a befizetés fizetési felszólító levelet küldünk, majd tájékoztatjuk az önkormányzatot a hátralék behajtása érdekében. A térítési díj készpénzes fizetésének konkrét időpontjáról az egyes intézményekben, honlapunkon, facebook oldalunkon az eddigiekben megszokott módon továbbra is tájékoztatást adunk.

Amennyiben rendelkezik bankszámlával mindenképpen javasoljuk a csoportos beszedési megbízásra történő áttérést.

8. Egyebek

Kérem, figyeljék folyamatosan facebook oldalunkat (www.facebook.com/koszi.bujfalu), és olvassák honlapunkat (www.kosziberettyo.hu), ahol további információk (aktuális étlapok, hírek) is megtalálhatóak. Nyomtatványok igényelhetőek, elérhetőek honlapunkon vagy irodánkban. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/368-47-86 vagy az 54/402-004-es telefonszámon.

Berettyóújfalu, 2018.04.11.

Tisztelettel:

                                                  Ulicsné Erdős Erzsébet

                                                      intézményvezető

 

Következő napi menük

Reggeli

tea, pizzás csiga

Tízórai

tea, pizzás csiga, szezámmagos rúd

Ebéd

sertésragu leves, tejfölös tepertős túrós metélt, alma

Uzsonna

húskrémes teljeskiőrlésű kenyér, túrórudi

Vacsora

jughurt, uzsonnaméz, kornspitz

Tízórai

tej, sertésmájkrém, uborka, teljeskiőrlésű kenyér

Ebéd

tárkonyos csirkeragu leves, túrósrétes, banán, óvoda előétel: szőlő

Uzsonna

kolbászkrém, retek, burgonyás kenyér

Reggeli

tej, flóra margarin, zöldpaprika, teljeskiőrlésű kenyér

Tízórai

ásványvíz, körte

Ebéd

húsos zöldséges lasagne, túrórudi

Uzsonna

gyümölcstea, szardíniakrém, paradicsom, teljeskiőrlésű kenyér